نرم افزار تحت وب و بدون نیاز به نصب فایل

ارائه گزارش مالی دقیق و با جزئیات

 • مدیریت درخواست‌های ویزیت
 • مدیریت بیماران
 • سیستم نوبت دهی هوشمند
 • دریافت گزارش مالی مدون شامل میزان دریافتی کل مطب، هزینه اقلام حفاظتی، سهم منشی و …
 • مدیریت خدمات ارائه شده
 • ثبت بیمه‌های طرف قرارداد و کسورات آن‌ها
 • سطح مدیریت مطب، به عنوان کوچکترین سطح نرم افزار مدیریت سلامت هیگل، دارای نقش‌های پزشک (مدیر سامانه) ، منشی و دستیار می‌شود.
 • پزشک در این سیستم به تمامی اطلاعات دسترسی دارد. همچنین پزشک می‌تواند ساعات حضور و غیبت در مطب را مدیریت کند.
 • منشی می‌تواند اطلاعات اداری، ثبتی و اطلاعات عمومی مالی مطب را مشاهده و مدیریت نماید.
 • در این سطح از راهکار مدیریتی هیگل، دستیار، صرفا قادر به گزارش نویسی می‌باشد.
 • مدیریت درخواست‌های ویزیت در کلینیک و در منزل
 • مدیریت بیماران
 • مدیریت منابع انسانی (کادر درمانی و اداری)
 • سیستم نوبت دهی هوشمند
 • دریافت گزارش مالی مدون و کامل، به ازای هر شیفت، پزشک یا کارمند پذیرش
 • دریافت گزارش عملکرد به تفکیک پزشک و روز (دسترسی برای مدیر سامانه)
 • مدیریت خدمات ارائه شده (در خانه و در کلینیک)
 • ثبت خدمات پرسنل و سهم دریافتی آن‌ها
 • ثبت بیمه‌های طرف قرارداد و کسورات آن
 • در سطح مدیریت کلینیک تک تخصصی، نقش‌ها شامل مدیر سامانه، مدیر داخلی، پزشکان، مسئول فنی، کارکنان پذیرش، دستیاران، مسئول دستیاری و حسابدار می‌شود.
 • مدیر سامانه، به تمام امکانات سامانه دسترسی دارد. مدیر داخلی هم به جز چند مورد استثنا، به تمام امکاات دسترسی دارد.
 • مدیریت درخواست‌های ویزیت در درمانگاه و در منزل
 • مدیریت بیماران
 • مدیریت منابع انسانی (کادر درمانی واداری)
 • سیستم نوبت دهی هوشمند
 • دریافت گزارش مالی مدون و کامل، به ازای هر شیفت، پزشک، پرستار یا کارمند پذیرش
 • دریافت گزارش عملکرد به تفکیک پزشک و روز (دسترسی برای مدیر سامانه)
 • مدیریت خدمات ارائه شده (در خانه و در درمانگاه)
 • ثبت خدمات پرسنل و سهم دریافتی آن‌ها
 • ثبت بیمه‌های طرف قرارداد و کسورات آن
 • سطح مدیریت درمانگاه و کلینیک چندتخصصی، به عنوان بزرگترین سطح نرم افزار مدیریت سلامت هیگل، شامل نقش‌های مدیر سامانه، مدیر داخلی، پزشکان، مسئول فنی، کارکنان پذیرش، دستیاران، مسئول دستیاری و حسابدار می‌شود.
 • مدیر سامانه، به تمام امکانات سامانه دسترسی دارد. مدیر داخلی هم به جز چند مورد استثنا، به تمام امکاات دسترسی دارد.
 • مدیریت درخواست‌های آزمایش و نمونه گیری در منزل
 • مدیریت بیماران
 • مدیریت منابع انسانی (کادر درمانی و اداری)
 • سیستم نوبت دهی هوشمند
 • دریافت گزارش مالی مدون و کامل، به ازای هر شیفت، پزشک یا کارمند پذیرش
 • دریافت گزارش عملکرد به تفکیک پزشک و روز (دسترسی برای مدیر سامانه)
 • مدیریت خدمات ارائه شده (در خانه و در آزمایشگاه)
 • ثبت بیمه‌های طرف قرارداد و کسورات آن
 • در سطح مدیریت موسسه تشخیصی و آزمایشگاهی، نقش‌ها شامل مدیر سامانه، مدیر داخلی، پزشکان، مسئول فنی، کارکنان پذیرش، دستیار نمونه گیری، مسئول دستیاری و حسابدار می‌شود.
 • مدیر سامانه، به تمام امکانات سامانه دسترسی دارد. مدیر داخلی هم به جز چند مورد استثنا، به تمام امکاات دسترسی دارد.
ویژگی‌های مدیریت مطب
 • مدیریت درخواست‌های ویزیت
 • مدیریت بیماران
 • سیستم نوبت دهی هوشمند
 • دریافت گزارش مالی مدون شامل میزان دریافتی کل مطب، هزینه اقلام حفاظتی، سهم منشی و …
 • مدیریت خدمات ارائه شده
 • ثبت بیمه‌های طرف قرارداد و کسورات آن‌ها
 • سطح مدیریت مطب، به عنوان کوچکترین سطح نرم افزار مدیریت سلامت هیگل، دارای نقش‌های پزشک (مدیر سامانه) ، منشی و دستیار می‌شود.
 • پزشک در این سیستم به تمامی اطلاعات دسترسی دارد. همچنین پزشک می‌تواند ساعات حضور و غیبت در مطب را مدیریت کند.
 • منشی می‌تواند اطلاعات اداری، ثبتی و اطلاعات عمومی مالی مطب را مشاهده و مدیریت نماید.
 • در این سطح از راهکار مدیریتی هیگل، دستیار، صرفا قادر به گزارش نویسی می‌باشد.
ویژگی‌های مدیریت کلینیک تک تخصصی
 • مدیریت درخواست‌های ویزیت در کلینیک و در منزل
 • مدیریت بیماران
 • مدیریت منابع انسانی (کادر درمانی و اداری)
 • سیستم نوبت دهی هوشمند
 • دریافت گزارش مالی مدون و کامل، به ازای هر شیفت، پزشک یا کارمند پذیرش
 • دریافت گزارش عملکرد به تفکیک پزشک و روز (دسترسی برای مدیر سامانه)
 • مدیریت خدمات ارائه شده (در خانه و در کلینیک)
 • ثبت خدمات پرسنل و سهم دریافتی آن‌ها
 • ثبت بیمه‌های طرف قرارداد و کسورات آن
 • در سطح مدیریت کلینیک تک تخصصی، نقش‌ها شامل مدیر سامانه، مدیر داخلی، پزشکان، مسئول فنی، کارکنان پذیرش، دستیاران، مسئول دستیاری و حسابدار می‌شود.
 • مدیر سامانه، به تمام امکانات سامانه دسترسی دارد. مدیر داخلی هم به جز چند مورد استثنا، به تمام امکاات دسترسی دارد.
ویژگی‌های مدیریت درمانگاه‌ها و کلینیک‌های چند تخصصی
 • مدیریت درخواست‌های ویزیت در درمانگاه و در منزل
 • مدیریت بیماران
 • مدیریت منابع انسانی (کادر درمانی واداری)
 • سیستم نوبت دهی هوشمند
 • دریافت گزارش مالی مدون و کامل، به ازای هر شیفت، پزشک، پرستار یا کارمند پذیرش
 • دریافت گزارش عملکرد به تفکیک پزشک و روز (دسترسی برای مدیر سامانه)
 • مدیریت خدمات ارائه شده (در خانه و در درمانگاه)
 • ثبت خدمات پرسنل و سهم دریافتی آن‌ها
 • ثبت بیمه‌های طرف قرارداد و کسورات آن
 • سطح مدیریت درمانگاه و کلینیک چندتخصصی، به عنوان بزرگترین سطح نرم افزار مدیریت سلامت هیگل، شامل نقش‌های مدیر سامانه، مدیر داخلی، پزشکان، مسئول فنی، کارکنان پذیرش، دستیاران، مسئول دستیاری و حسابدار می‌شود.
 • مدیر سامانه، به تمام امکانات سامانه دسترسی دارد. مدیر داخلی هم به جز چند مورد استثنا، به تمام امکاات دسترسی دارد.
ویژگی‌های مدیریت موسسات تشخیصی و آزمایشگاهی
 • مدیریت درخواست‌های آزمایش و نمونه گیری در منزل
 • مدیریت بیماران
 • مدیریت منابع انسانی (کادر درمانی و اداری)
 • سیستم نوبت دهی هوشمند
 • دریافت گزارش مالی مدون و کامل، به ازای هر شیفت، پزشک یا کارمند پذیرش
 • دریافت گزارش عملکرد به تفکیک پزشک و روز (دسترسی برای مدیر سامانه)
 • مدیریت خدمات ارائه شده (در خانه و در آزمایشگاه)
 • ثبت بیمه‌های طرف قرارداد و کسورات آن
 • در سطح مدیریت موسسه تشخیصی و آزمایشگاهی، نقش‌ها شامل مدیر سامانه، مدیر داخلی، پزشکان، مسئول فنی، کارکنان پذیرش، دستیار نمونه گیری، مسئول دستیاری و حسابدار می‌شود.
 • مدیر سامانه، به تمام امکانات سامانه دسترسی دارد. مدیر داخلی هم به جز چند مورد استثنا، به تمام امکاات دسترسی دارد.
گالری تصاویر
فهرست